Κεντρική Σελίδα
Επικαιρότητα
Πολιτική
Τοπ. Αυτοδιοίκηση
Πολιτισμός
Αθλητικά
Ομογένεια
Εκπαίδευση
Οικονομία
Χιακές Εκδόσεις
Μαστίχα Χίου
Τεχνολογία
Επικοινωνία
RSS Feed 
Greek fonts
 


Chios Greece Travel Guide (Chiosnet)

Χίος, Τουριστικός Οδηγός (Chiosonline)::Ειδήσεις με email::
Εγγραφή
Διαγραφή
Συμπληρώστε το email σας και πατήστε το πλήκτρο "Αποστολή" για να λαμβάνετε καθημερινά ένα email με τους τίτλους των ειδήσεων.


Προκήρυξη προγράμματος ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ


Τε 24/5/2006

Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα:
«ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ»,
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000 - 2006” του Υπουργείου Γεωργίας με συνολικό προϋπολογισμό 2.100.000 ΕΥΡΩ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Δικαιούχοι του μέτρου δύναται να κριθούν νέες και νέοι (φυσικά πρόσωπα) στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχουν εγκατασταθεί  για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση και έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της, το χρονικό διάστημα από 6/9/2005 έως και 14/7/2006. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ (1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).  Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα με 10ετές μισθωτήριο συμβόλαιο.       
β.  Την ημερομηνία λήψης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας των (έχουν γεννηθεί από τις 6.9.1966 και μετά).
γ. Κατοικούν μόνιμα σε ορεινό ή μειονεκτικό Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα και οικισμό, ή σε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα κανονικής περιοχής με πληθυσμό μέχρι 50.000 κατοίκους.
δ. Είναι υπήκοοι κράτους- μέλους της Ε.Ε.
ε. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
στ. Δεν είναι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., στρατιωτικοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι, βουλευτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργολάβοι, βιοτέχνες κλπ. Οι εποχιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος και διάρκεια σύμβασης κλπ) ανά περίπτωση.
ζ.  Δεν λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
η. Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) μέχρι το 150% του εισοδήματος αναφοράς(22.500,00€). Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων των τριών τελευταίων ετών.
θ. Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μέχρι το 50% του εισοδήματος αναφοράς (7.500,00€). Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος.
ι.  Ο/Η σύζυγος δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, την οποία λειτουργούσε, είτε λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά τα  προηγούμενα έτη.
ια. Δεν είναι συνταξιούχοι ή μαθήτριες- μαθητές, σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές, για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και κτήση του σχετικού τίτλου σπουδών.
ιβ. Δεν εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση (από 5.000 έως 25.000 ΕΥΡΩ) για την κάλυψη δαπανών πρώτης εγκατάστασης.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να υποβάλλονται από τις 22/5/2006 έως τις 14/7/2006 στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της περιοχής τους.
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην τοπική Αντένα του ΚΕΤΑ στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Χίου (τηλ. 22710 - 44524).Διαβάστε Σήμερα          [τι είναι αυτό;] 
Ανάπτυξη Chios Online.gr » © 2005 Chios News. Local newspaper of Chios Island. Daily Updates
email